FAQ

Nie wiesz jak się przygotować do badania? Masz pytania odnośnie jego przebiegu? Zastanawiasz się co zabrać ze sobą na wizytę? Zapoznaj się z najczęściej pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami naszych pacjentów.

Liczymy, że chociaż część z nich uda nam się skutecznie rozwiać Jeżeli jednak nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujący Cię problem, zachęcamy do kontaktu z nami, telefonicznie, mailowo lub osobisćie w naszych Przychodniach. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

Co należy zrobić, aby otrzymać kopię dokumentacji medycznej:

 • pacjent lub osoba upoważniona składa wniosek o wydanie kopii dokumentacji do pobrania tutaj
 • wniosek może zostać dostarczony osobiście lub pocztą na adres przychodni – ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa albo mailowo na adres gagarina@dr-brankowska.pl wyślij email
 • dokumentacja jest kserowana i wydawana w formie jaką sobie pacjent zażyczył, czyli:

        – wysłana pocztą na wskazany adres

        – odebrana osobiście przez pacjenta,

        – odebrana przez osobę upoważnioną przez pacjenta na postawie:

            –   upoważnienie w dokumentacji medycznej,

            –   upoważnienie w niniejszym wniosku,

            –   odrębne pisemne upoważnienie (załączone do wniosku).

 • Na udostępnienie kopii dokumentacji medycznej na mocy obowiązujących przepisów NZOZ Dr Brankowska ma maksymalnie 1 miesiąc.

Uwaga: Wydanie pierwszej kopii jest darmowe, każda kolejna zgodnie z cennikiem, który jest aktualizowany co kwartał. Poniżej cennik obowiązujący od dnia 1 września 2019.

41784.png

Ultrasonografia czyli USG jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną wykorzystującą generowane i odbierane przez głowice ultradźwięki, pozwalającą na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazów badanego obiektu. Stosowane moce są oczywiście inne niż w kuchni mikrofalowej. Metoda ta pozwala na ocenę wielkości, kształtu i struktury narządów wewnętrznych, a w szczególności różnicowanie zmian o charakterze litym od zmian o charakterze płynnym.

Ultradźwięki są dobrze przewodzone w przestrzeniach płynnych a rozpraszane w gazach. Ponieważ człowiek w dużej mierze składa się z wody ta metoda znalazła powszechne zastosowanie w obrazowaniu, jamy brzusznej, ginekologii, położnictwie, ocenie piersi, tarczycy i innych narządów.

W ultrasonografach nowej generacji wykorzystuje się również zjawisko Dopplera w celu oceny przepływu krwi.

Na dzień przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna, nie wzdymająca, bez napojów gazowanych. Zaleca się suche pieczywo, kleik, ryż, do picia niegazowaną wodę, słabą nie słodzoną herbatę.

Na 6 godzin przed badaniem nie należy przyjmować posiłków w ogóle, napoje jak wyżej. Wstrzymać się od palenia papierosów. W przeddzień badania zażyć środek przeciw wzdęciom, np. Espumisan 3×2 kapsułki lub Ceolat 2×2 tabletki, rano w dniu badania dodatkowo 3 kapsułki lub 2 tabletki Ceolat.

W dniu badania na 1 godzinę przed badaniem wypić 1-1,5 l niegazowanej wody. Należy powstrzymać się z oddawaniem moczu. Badanie wykonywane jest tylko z pełnym pęcherzem moczowym (dotyczy tylko i wyłącznie badania USG położniczego, w przypadku oceny narządów jamy brzusznej należy powstrzymać się od przyjmowania płynów). Pozwala to na prawidłową ocenę narządów przy wykorzystaniu „okna akustycznego”, powstającego przez wypełnienie pęcherza, do określenia stanu narządów miednicy małej.

Przed USG przezpochwowym należy oddać mocz. Natomiast USG w ciąży powyżej 11 tygodnia nie wymaga przygotowania.

Chociaż USG jest diagnostyką nieinwazyjną to wykonywane jest na zlecenie lekarza. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (Fundacji Medycyny Płodu) w ciąży powinno się wykonać co najmniej 3 badania USG niezależnie od wskazań do genetycznej diagnostyki inwazyjnej lub zakwalifikowania pacjentki do grupy zwiększonego ryzyka.

Są to badania przesiewowe w odpowiednich okresach czasowych trwania ciąży. Wszystkie badania od 11 tygodnia ciąży wykonywane są z wyboru przez powłoki brzuszne.

I – pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży

II – pomiędzy 18 -23 tygodniem ciąży

III – po 30 tygodniu ciąży

USG do 10 tygodnia ciąży wykonywane jest przezpochwowo, wyłącznie po wystąpieniu niepokojących objawów klinicznych i ze wskazań lekarskich

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek. Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dziś jest to:

 • odcinek emerytury lub renty,
 • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
 • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)

W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może być:

 • legitymacja ubezpieczeniowa z wpisem (nie starszym, niż 30 dni) potwierdzającym prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 • odcinek ostatnio pobranej emerytury lub renty,
 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za ostatni miesiąc, z oznaczeniem Kasy Chorych,
 • imienny raport miesięczny zawierający m in. informację o miesiącu odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, z oznaczeniem kasy Chorych,
 • potwierdzona kopia druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA wraz z aktualnym (nie starszym, niż 30 dni) poświadczeniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych lub – w przypadku ubezpieczonych odprowadzających samodzielnie składkę – dowód opłacenia składki za ostanie miesiąc,
 • aktualne zaświadczenie płatnika, że za daną osobę została odprowadzona składka
 • umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc,
 • dla osób bezrobotnych – wpis w legitymacji ubezpieczeniowej wraz z pieczęcią powiatowego urzędu pracy, data dokonania wpisu (ważne 3 miesiące), podpisem, pieczęcią pracownika rzędu,
 • dla osób bezrobotnych bez legitymacji ubezpieczeniowej – zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające ich zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z pieczęcią powiatowego urzędu pracy, data dokonania wpisu, podpisem i pieczęcią pracownika urzędu,
 • dla osób uczących się – aktualna legitymacja szkolna, studencka, zaświadczenie szkoły/uczelni.

Ponadto należy mieć ze sobą dokument z wpisanym numerem PESEL. Do zwolnienia należy mieć przy sobie: dowód osobisty i książeczkę ubezpieczeniową, zaświadczenie o ubezpieczeniu, z numerem NIP płatnika składek ubezpieczeniowych.
 

Pacjenci mogą otrzymać refundowane leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Leki refundowane z listy leków podstawowych będą dostępne dla pacjentów po wniesieniu opłaty ryczałtowej – 3,20 zł oraz z listy uzupełniającej po wniesieniu opłaty w wysokości 30% lub 50% ceny leku. W obu przypadkach obowiązuje limit ceny leku.

Wśród leków zawierających tę samą substancję czynną jest lek, którego cena jest najniższa i właśnie ten lek pacjent otrzyma bez dodatkowych dopłat. Pozostałe leki z danej grupy pacjent otrzyma dopłacając w 100% różnicę między ceną leku a limitem.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące leków, które nabywa inwalida wojenny lub małżonek pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu oraz wdowa lub wdowiec po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym uprawniony do renty rodzinnej, a także osoba represjonowana. Osoby te otrzymają bezpłatnie leki oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu i jednocześnie wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz, wystawiając receptę dla inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, osoby represjonowanej, będzie zobowiązany do wpisania na recepcie (pod danymi pacjenta) także jego numer PESEL. Zmiana dotyczyć będzie także leków, które bezpłatnie (do wysokości limitu) otrzyma Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Oprócz leków z listy podstawowej i uzupełniającej, Minister Zdrowia określi także wykaz leków, które osoba taka otrzyma bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi.

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

 • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej – 7 dni,
 • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników – 60 dni.

Badanie powinno być wykonane na czczo, 10-12 godzin po ostatnim posiłku, w warunkach normalnej diety (wyjątkiem są badania specjalistyczne, wymagające określonych warunków dietetycznych – w tej sprawie należy porozumieć się z lekarzem) o określonej porze dnia – zwykle, jeśli nie ma specjalnych zaleceń, między godzinami 7.00-10.00 rano, po nocnym spoczynku, bez obciążenia psychicznego. Wymagania te nie dotyczą stanów nagłych oraz tych przypadków, gdy odstawienie leków nie jest wskazane ze względów terapeutycznych. W przypadku badań krwi – przed leczeniem lub po okresowym odstawieniu leków – należy przed wizytą w laboratorium porozumieć się z lekarzem prowadzącym.

 

Po wstaniu z łóżka i podmyciu pierwszy poranny mocz należy oddać do sedesu, resztę moczu z tzw.,, drugiego strumienia,, zebrać do naczynia zakupionego w aptece. Wielkość próbki powinna wynosić około połowy objętości naczynia. Zamknięte i podpisane imieniem i nazwiskiem naczynie trzeba jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, najlepiej w ciągu godziny od momentu pobrania materiału. Jeśli nie jest to możliwe powinien być on przechowywany w chłodzie.

Przed zebraniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w aptece w jałowe naczynko (należy poprosić o pojemnik „na posiew”). Pobranie moczu na posiew wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania. Kobiety i dziewczynki powinny dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej, mężczyźni i chłopcy powinni podciągnąć napletek i dokładnie umyć żołądź i cewkę moczową. Do badania należy dostarczyć mocz poranny. Pierwsze część moczu trzeba oddać do sedesu, a pobrać do badania – bezpośrednio do jałowego naczynka – mocz ze środkowego strumienia (nie przerywając siusiania). Prawidłowe obmycie i prawidłowe pobranie próbki ma istotny wpływ na wynik. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Pacjent otrzyma informację, że badanie należy powtórzyć. Mocz jest dobrą pożywką i bakterie szybko się w nim mnożą. Jednym z elementów badania moczu jest określenie liczby bakterii w mililitrze materiału w momencie pobrania, a nie po dłuższym jego przechowywaniu. Z tego powodu należy dostarczać mocz do badania jak najszybciej, najlepiej w ciągu godziny od momentu pobrania, a jeśli to jest niemożliwie, powinien być on przechowywany w lodówce do czasu oddania do laboratorium.

Co zrobić, gdy zapomnisz lub zgubisz swoje hasło?

 • W przypadku zagubienia hasła należy wybrać przycisk Rezerwuj wizytę, znajdujący się w prawy górnym rogu strony www.dr-brankowska.pl, a następnie wybrać opcję Twoje rezerwacje lub Zmień swoje dane z Menu systemu rezerwacji online znajdującego się w lewym dolnym rogu okna

32486.png

 • Na kolejnym ekranie należy wybrać link kliknij tutaj, aby je zresetować

32489.png

 • Następnie należy podać swój adres email, wykorzystany wcześniej do rejestracji w serwisie. Na ten adres zostanie przesłane nowe hasło tymczasowe

32490.png

 • Hasło można zmienić po wybraniu opcji Zmień swoje hasło z Menu głównego systemu rezerwacji

 • Jeżeli do tej pory nie podawali Państwo swojego adresu poczty email, a korzystali wcześniej z usług NZOZ Dr Brankowska, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją w celu podania swojego adresu poczty elektronicznej, co jest warunkiem aktywacji usługi internetowych rezerwacji wizyt

Umów termin wizyty

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.